Stredná odborná škola Krupina

 

 

 

 

      

Stredné odborná škola, Janka Jesenského 888/1, 963 01 Krupina

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti

za školský rok

2007/2008

 

 

  1. Základné identifikačné údaje:

 

1. Názov školy:                                 Stredné odborné učilište

2. Adresa školy:                                Janka Jesenského 888/1, 963 01 Krupina

3. Telefónne číslo:                            045/5512403

    Faxové číslo:                                 045/5512403

4. Elektronická adresa školy:          soupka@stonline.sk

    Webová stránka školy:                www.soukrupina.edu.sk

5. Zriaďovateľ:                                 Banskobystrický  samosprávny kraj

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

6. Mená vedúcich zamestnancov:

                 Ing. Anna Udayová               -           riaditeľka školy

   Ing. Milan Ďuroch                -           zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

   Mgr. Pavel Roziak               -           zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

   Mária Lazárová                    -           ekonómka

 

           7.  Rada školy:

     a)     zástupcovia pedagogických zamestnancov

·        Ing. Bohumila Balková

·        Marián Oravec

b)     zástupca nepedagogických zamestnancov

·        Mária Lazárová

 c)      zástupcovia rodičov žiakov

·        Jozef Šorec

·        Mária Martinovicová

·        Ján Husák

 d)     zástupca žiakov

·        Matej Štefko

a)     delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

·        Mgr. Juraj Družbacký

·        Ing. Rudolf Gabryš

 b)     delegovaný zástupca mesta Krupina

·        Mgr. Ján Hambacher

 g)     delegovaný zástupca inej právnickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove

         a vzdelávaní školy – zástupca firmy WAY INDUSTRY a. s. Krupina

·        Mgr. Ľubomír Straka

 

Pedagogická rada – všetci pedagogickí zamestnanci

          

            Predmetové komisie :

všeobecno-vzdelávacie predmety    -           Mgr. Marián Nemček

strojnícke predmety                         -           Ján Ratkovský

dopravné predmety                          -           Ing. Monika Ungvarská

 potravinárske  predmety                 -           Bc. Anna Borbuliaková

výchovný poradca                            -           Mgr. Ľubica Prokajová

                       

  1. Údaje o počte žiakov podľa odborov:

 

P.č.

Kód odboru

Názov odboru a jeho označenie

Počet žiakov v ročníkoch k 15.9.2006/31.8.2007

1.

2.

3.

4.

Spolu

1

2982 4

potravinár.výroba       N

7 / 4

9 / 7

-

-

16 / 11

2

3757 4

dopravná prevádzka   D

6 / 5

8 / 6

-

-

14 / 11

3 2414 4 strojárstvo                  S

6 / 3

- - - 6 / 3

4

2487 2

autoopravár               A

15 / 18

15 / 14

-

-

30 / 32

5

2466 2

mechanik opravár      M

-

-

13 / 13

-

13 / 13

6

2433 2

obrábač kovov          O

18 / 18

20 / 17

19 / 19

-

57 / 54

7

2964 2

cukrár                      C    

12 / 14

13 / 12

19 / 18

-

44 / 44

 

 

Spolu

64 / 62

65 / 56

51 / 50

 

180 / 168

 

Údaje o počte žiakov podľa tried:

 

P.č.

Trieda

Počet žiakov

v triede k 15. 9. 2007

Počet žiakov 

v triede k 31. 8. 2008

1

1. D + 1. N + 1.S

19

12

2

2. D + 2. N

17

13

3

1. A + 1. C

27

32

4

1. O

18

18

5

2. A + 2. C

28

26

6

2. O

20

17

7

3. M + 3. O

32

32

8 3. C

19

18

 

Spolu

180

168

 

Počet žiakov denného štúdia k 15. 9. 2008:                        178

Počet žiakov študujúcich popri zamestnaní k 15. 9. 2008:    2

         Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami k 15. 9. 2008:   1

            Počet žiakov denného štúdia k 31. 8. 2008:                        168  

Počet žiakov študujúcich popri zamestnaní k 31. 8. 2008:    0

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami k 31. 8. 2008:   1

 

D. Údaje o počte prijatých žiakov

 

 Kód

Učebný odbor

Plán výkonov

Prihlásení

Prijatí

 Zapísaní

2487 2

autoopravár

15

16

16

14

2433 2

obrábač kovov

25

26

26

18

2964 2

cukrár

15

13

13

10

Nadstavbové štúdium

 

2982 4

potravinárska výroba

10

8

8

7

3757 4

dopravná prevádzka

10

10

10

6

2414 4

strojárstvo 10 6 6 6

 

E. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

Ročník

        Počet

z toho

tried

žiakov

Prospeli

neprospeli

Neklasifikov.

So zníženým

spolu

v tom

spolu

v tom z predmetu

 

Opr. skúš.

 

2.

 

3.

 

4

 

PV

 

PVD

 

Ostat.

 

1

 

2

 

3 a viac

Stupňom

Nadstavbové štúdium

1

1

12

12

1

4

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

13

13

3

3

7

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Spolu

2

25

25

4

7

14

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Stredné odborné – učebné odbory

1

2

50

43

1

7

35

5

3

1

1

4

2

7

0

0

2

2

43

41

6

8

27

2

2

0

0

2

0

1

7

0

3

2

50

47

3

11

33

3

2

0

1

2

0

10

5

0

Spolu

6

143

131

10

26

95

10

7

1

2

8

2

18

12

0

 

 

     Priemer prospechu  z jednotlivých predmetov podľa ročníkov:

 

 

Vyučovací predmet

Učebné odbory

 3. ročné

Nadstavbové

štúdium

1. r

2. r

3. r

1. r

2. r

Analytická chémia

-

-

-

3,75

2,14

Anglický jazyk

2,32

2,55

3,37

3,00

2,83

Automatizácia strojárskej výroby - - - 2,67 -

Automobily

3,44

2,71

3,46

-

-

Biochémia

-

-

-

3,50

2,71

Cestná a mestská doprava

-

-

-

2,67

2,83

Číslicovo riadené stroje - - - 2,67 -

Dejepis

2,74

2,83

-

-

-

Diagnostika a opravy automobilov

-

3,28

3,69

-

-

Dopravná geografia

-

-

-

2,17

-

Ekológia

2,78

-

-

-

-

Ekonomika

-

-

3,05

3,43

2,85

Elektrotechnika

3,39

3,31

3,85

2,00

-

Estetická výchova

-

-

-

1,69

1,07

Etická výchova

abs.

abs.

-

-

-

Fyzika

2,39

2,23

-

2,22

-

Hygiena potravín

-

2,75

-

 

 

Chémia

3,61

3,25

1,67

2,75

-

Informatika

1,38

1,24

-

1,62

1,31

Manažment

-

-

-

-

1,50

Matematika

2,64

2,06

2,16

2,54

2,23

Mikrobiológia

-

-

-

3,25

2,29

Náboženská výchova

abs.

abs.

- - -

Nemecký jazyk

3,22

-

3,07

4,00

2,71

Občianska náuka

1,93

1,48

1,66

1,85

1,61

Odborné kreslenie

1,54

1,00

-

-

-

Podnikanie v doprave

-

-

-

2,33

3,17

Potraviny a výživa

3,23

2,83

2,17

-

-

Prevádzka cestnej dopravy

-

-

-

2,67

3,00

Psychológia

-

-

-

2,00

1,46

Slovenský jazyk a literatúra

2,86

2,62

2,63

2,69

2,23

Strojárska technológia

3,11

2,64

-

-

-

Stroje a zariadenia

3,61

2,41

2,39

-

-

Strojníctvo

2,72

2,58

-

-

-

Suroviny

2,71

2,58

2,72

-

-

Technická mechanika - - - 3,00 -
Technická príprava výroby - - - 2,67 -

Technické kreslenie

3,05

2,76

3,00

-

-

Technické merania - - - 3,00 -

Technika administratívy

-

-

-

1,69

1,61

Technológia strojárska

3,11

3,17

3,47

2,67

-

Technológia potravinárska

3,69

2,75

1,94

1,50

1,71

Telesná výchova

1,72

1,87

1,71

1,92

2,09

Úvod do sveta práce

-

-

1,92

-

-

Základy strojárstva

2,94

-

-

-

-

Zasielateľstvo

-

-

-

2,00

2,00

Odborný výcvik

2,39

1,74

1,70

-

-

Odborná prax

-

-

-

1,15

1,69

 

 

F. Výsledné hodnotenie externej časti MS

 Hodnotitelia: Štátny pedagogický ústav a Ministerstvo školstva SR

Predmet: slovenský jazyk a literatúra                                    Úroveň: B

Dátum skúšky: 11. marec 2008

                     

P.č.

 

číslo protoko-lu

Zoznam žiakov, ktorí sa maturitnej skúšky zúčastnili

Kód testu

Úspešnosť

Percentil

1

01/08

Bafia Ján

6847

42,2

9,1

2

02/08

Bandová Katarína

6840

40,6

7,2

3

03/08

Budzák Tomáš

6847

42,2

9,1

4

04/08

Jaďuďová Petra

6840

26,6

0,3

5

05/08

Mičudová Eva

6847

48,4

19,5

6

06/08

Palkovič Peter

6840

37,5

4,2

7

07/08

Pálka Jozef

6847

32,8

1,6

8

08/08

Slámka Ivan

6840

56,3

38,3

9

09/08

Šlamiar Peter

6847

56,3

38,3

10

10/08

Šlamiarová Lucia

6840

35,9

3,1

11

11/08

Tučeková Eliška

6847

42,2

9,1

12

12/08

Uramkin Martin

6840

51,6

26,4

13

13/08

Výboch Milan

6847

53,1

30,3

14

14/08

Záhradníková Radka

6840

56,3

38,3

15

15/08

Zajac Ján

6847

45,3

13,8

16

16/08

Žitniaková Michaela

6840

50,0

22,8

 

Predmet: anglický jazyk                                                            Úroveň: C

Dátum skúšky: 12. marec 2008

                                  

 

P.č.

 

číslo protoko-lu

Zoznam žiakov, ktorí sa maturitnej skúšky zúčastnili

Kód testu

Úspešnosť

Percentil

1

01/08

Bafia Ján

9871

73,3

77,8

2

03/08

Budzák Tomáš

9878

66,7

67,3

3

04/08

Jaďuďová Petra

9871

20,0

1,7

4

06/08

Palkovič Peter

9878

73,3

77,8

5

07/08

Pálka Jozef

9871

33,3

11,6

6

08/08

Slámka Ivan

9878

70,0

72,9

7

09/08

Šlamiar Peter

9871

60,0

55,2

8

12/08

Uramkin Martin

9878

71,7

75,5

9

15/08

Zajac Ján

9871

55,0

45,4

  

Predmet: nemecký jazyk                                                           Úroveň: C

Dátum skúšky: 12. marec 2008

 

 

P.č.

 

číslo protoko-lu

Zoznam žiakov, ktorí sa maturitnej skúšky zúčastnili

Kód testu

Úspešnosť

Percentil

1

02/08

Bandová Katarína

7971

26,7

2,6

2

05/08

Mičudová Eva

7978

48,3

42,8

3

10/08

Šlamiarová Lucia

7971

41,7

27,3

4

11/08

Tučeková Eliška

7978

58,3

64,6

5

13/08

Výboch Milan

7971

28,3

3,9

6

14/08

Záhradníková Radka

7978

75,0

89,3

7

16/08

Žitniaková Michaela

7971

51,7

50,9

 

F. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých

škola  zabezpečuje výchovu a vzdelávanie,  zoznam  uplatňovaných učebných plánov

 

P.č.

 

Kód odboru

Názov odboru

Kód zameran.

Zameranie

1

2414 4

strojárstvo                             

02

obrábanie materiálov

„ Schválilo MŠ SR dňa 15. júna 1998 pod číslom 2291/1998–41  s platnosťou od 1. septembra 1998,  začínajúc 1. ročníkom.“

 

2

 

2982 4         

potravinárska  výroba                                      

02

 pekárenská a cukrárska výroba                  

„ Schválilo MŠ SR dňa 6. augusta 1999 pod číslom 1563/1999 –42  s platnosťou od 1. septembra 1999,  začínajúc 1. ročníkom.“ 

 

3

3757 4

dopravná prevádzka

01

cestná a mestská doprava

„ Schválilo MŠ SR dňa 12. mája 1999 pod číslom 1335/1999 – 41  s platnosťou od 1. septembra 1999, začínajúc 1. ročníkom.“

 

4

2466 2

mechanik opravár

09

cestné motorové vozidlá

„ Schválilo MŠ SR dňa 12. mája 2003 pod číslom 2759/03 –43 s platnosťou od 1. septembra 2003,  začínajúc 1. ročníkom.“

 

5

2433 2

obrábač kovov

 

 

„ Schválilo MŠ SR dňa 27. apríla 2005 pod číslom CD-2005-1690/9706 –31:093 s platnosťou od 1. septembra 2005, začínajúc 1. ročníkom.“

 

6

2964 2

cukrár

 

 

„ Schválilo MŠ SR dňa 2. mája 2003 pod číslom 2691/2003 –43 s platnosťou od 1. septembra 2003,  začínajúc 1. ročníkom.“

 

7

2487 2

autoopravár

01

autoopravár-mechanik

„ Schválilo MŠ SR dňa 17. mája 2005 pod číslom CD-2005-1690/9707-32:093 s platnosťou od 1. septembra 2005,  začínajúc 1. ročníkom.“

 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, ktoré škola má  zaradené v  sieti odborov.

 

 

P.č.

 

Kód odboru

Názov odboru

Kód zamerania

Zameranie

1

4558 4

agropodnikateľ

01

poľnohosp. prevádzka

2

4557 4

podnikanie v poľnohospodárstve

-

-

3

2433 2

obrábač kovov

01

univerzálne obrábanie

4

2487 2

autoopravár

02

autoopravár - elektrikár

5

2487 2

autoopravár

03

autoopravár - karosár

6

4574 2

opravár poľnohospodár. strojov

-

-

7

3370 2

čalúnnik

-

-

8

6460 2

predavač

-

-

9

6460 2

predavač

02

rozličný tovar

  

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov

           

 P.č.

 

Vyučovací predmet

 

 Skratka predmetu

Týždenný počet hodín

% odbornosti

 

celkom

odborné vyučov.

neodb. vyučov.

1

Analytická chémia

ACH

4

4

0

100

2

Anglický jazyk

ANJ

19

0

19

0

3

Automatizácia strojárskej výroby

ASV

1

1

0

100

4

Automobily

AUO

6,5

6,5

0

100

5

Biochémia

BCH

4

4

0

100

6

Cestná a mestská doprava

CMD

6

6

0

100

7

Číslicovo riadené stroje

ČRS

1

1

0

100

8

Dejepis

DEJ

3

0

3

0

9

Diagnostika a opravy automobilov

DOA

8

8

0

100

10

Dopravná geografia

DOG

1

1

0

100

11

Ekológia

EKL

1

1

0

100

12

Ekonomika

EKO

10

6

4

60

13

Elektrotechnika

ELK

7

0

7

0

14

Estetická výchova

EST

2

0

2

100

15

Etická výchova

ETV

2

2

0

100

16

Fyzika

FYZ

7

7

0

100

17

Hygiena potravín

HYP

1

1

0

100

18

Chémia

CHE

5

5

0

100

19

Informatika

INF

9

3

6

33

20

Manažment

MNŽ

2

2

0

100

21

Matematika

MAT

11

0

11

0

22

Mikrobiológia

MBI

2

2

0

100

23

Náboženská výchova

NBV

6

6

0

100

24

Nemecký jazyk

NEJ

11

9

2

82

25

Občianska náuka

OBN

7

7

0

100

26

Odborné kreslenie

ODK

2

2

0

100

27

Podnikanie v doprave

POD

3

3

0

100

28

Potraviny a výživa

POV

3

3

0

100

29

Prevádzka cestnej dopravy

PCD

8

8

0

100

30

Psychológia

PCH

2

2

0

100

31

Slovenský jazyk a literatúra

SJL

15,5

15,5

0

100

32

Strojárska technológia

STT

3

3

0

100

33

Stroje a zariadenia

STZ

3

3

0

100

34

Strojníctvo

STN

2

2

0

100

35

Suroviny

SUR

4

4

0

100

36

Technická mechanika

TEM

2

2

0

100

37

Technická príprava výroby

TPV

1

1

0

100

38

Technické kreslenie

TCK

5,5

5,5

0

100

39

Technické merania

TMR

1

1

0

100

40

Technika administratívy

TEA

4

4

0

100

41

Technológia obrábania

TEO

15,5

15,5

0

100

42

Technológia potravinárska

TEC

17

17

0

100

43

Telesná výchova

TEV

11

11

0

100

44

Úvod do sveta práce

ÚSP

2

2

0

100

45

Základy strojárstva

ZST

2

2

0

100

46

Zasielateľstvo

ZAS

2

2

0

100

      

Všeobecno-vzdelávacie predmety:

       Odborne sa vyučovali všetky hodiny z predmetov slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, telesná výchova, fyzika, chémia a informatika.  Neodborne sa vyučoval anglický jazyk, matematika a dejepis.

  Odborné predmety:

       Vo všetkých študijných a učebných odboroch (dopravná prevádzka, potravinárska výroba, cukrár, obrábač kovov, mechanik opravár cestných motorových vozidiel, strojárstvo a autoopravár ) sa odborné predmety vyučovali odborne.

 

 G. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

      pedagogických zamestnancov školy.

  

 

 Zamestnanci

 Učitelia

 MOV

Spolu

   1

 Počet pedagogických zamestnancov

10

8

 18

 

Z toho:     plne kvalifikovaných 

9

8

17

 

                študujúcich  DPŠ

1

0

1

 

Vedúci zamestnanci s ukončeným funkčným štúdiom

2

0

2

 2

 Počet nepedagogických zamestnancov

 10

 

 

Z toho: ekonómka

1

 

             účtovníčka

1

 

             sekretárka

1

 

             údržbár

1

 

             upratovačky

3

 

             strážnici

3

  

H. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

 

 Druh vzdelávania

 Ukončilo v šk. roku

 Pokračuje

 Spolu

Doplnkové pedagogické štúdium - DPŠ

1

1

2

Vzdelávanie vedúcich zamestnancov

1

1

2

Štúdium ANJ /príprava na št. záv. skúšku/

0

1

1

ECDL –európsky vodičský preukaz na PC

3

0

3

Certifikát  PC

6

0

6

Kurz FIT učiteľa

15

0

15

Vzdelávanie učiteľov odborných predmetov

17

0

17

  

I.  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

            ·        krúžková činnosť – 150 žiakov v 7 krúžkoch

·        prezentácia školy v rámci „Dní otvorených dverí“ spojená s výstavkou prác žiakov

·        prezentácia školy v okresných médiách a v mestskej káblovej televízii

·        prezentácia školy na vlastnej webovej stránke

·        školské kolo súťaže zručnosti „Autoopravár –Junior“

·        testovacie kolo súťaže zručnosti „Autoopravár – Junior“– Nitra

·        školské kolo súťaže zručnosti v strojárstve

·        krajské kolo súťaže zručnosti v strojárstve ZENIT – Brezno – 2. a 3. miesto

·        celoslovenskej súťaži v hode elektronickými šípkami 4. miesto

·        prezentácia výrobkov žiakov v NR SR – Vidiecky parlament

·        súťaž Danubius Gastro Bratislava:

 

o        1. miesto za fantáziu v kataegórii Cukrárska artistika

o        1. miesto za minidezerty pre 6 osôb v kategórii junior

o        3. miesto za rautové minidezerty v kategórii senior

 

·        súťaž Akademik Gastro B. Bystsrica – 3 miesto

·        účasť na medzinárodnej výstave GASTRO-ALIMENTA-COBA v marci 2007 v Nitre:

o       zlatá COBA – kategória Fantázia

o       bronzová COBA – kategória Torty

 

 

J.  Údaje o projektoch

 Škola nepodala žiadny projekt:

 

K. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou

 Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica vykonalo komplexnú inšpekciu v dňoch od 2. 12. 2002 do 5. 12. 2002. Predmetom inšpekcie bola kontrola a hodnotenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, podmienok a riadenia v strednej škole.

 

Závery:

    Celkové hodnotenie vyučovania, rozvoj osobnosti žiakov a činnosti preventívneho a multidisciplinárneho charakteru sú na dobrej úrovni. Aktivity s výrazným vplyvom na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy sú na priemernej úrovni. Výchovno-vzdelávacia práca celkom je na dobrej úrovni. Personálne, priestorové, materiálno-technické a psychohygienické podmienky sú na dobrej úrovni. Podmienky výchovy a vzdelávania celkom sú na priemernej úrovni. Hlavné ciele výchovy a vzdelávania sú na dobrej úrovni. Koncepčnosť, zameranie, ciele výchovy a vzdelávania sú na dobrej úrovni. Plánovanie a realizácia koncepčných zámerov, odborné a pedagogické riadenie je na priemernej úrovni. Kontrolný systém a informačný systém je na dobrej úrovni. Kvalita vedenia pedagogickej a pracovnej dokumentácie je na priemernej úrovni, orientácia v školskej legislatíve je na dobrej úrovni. Plnenie učebných osnov a učebných plánov je na dobrej úrovni. Riadenie celkom je na dobrej úrovni.

  

Školská inšpekcia hodnotí na:

 dobrej úrovni: priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu v  odbornom výcviku, priestorové a materiálno-technické podmienky, kontrolný a informačný systém, stav a úroveň problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

priemernej úrovni: personálne podmienky, plánovanie, odborné a pedagogické riadenie, kvalitu vedenia pedagogickej dokumentácie.

málo vyhovujúcej  úrovni: priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu v predmete SJL.

  

Pri inšpekcii boli použité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritériá:

 Veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň .

Dobrý – prevaha pozitív, formálne menej významné nedostatky, nadpriemerná úroveň.

Priemerný – vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň.

Málo vyhovujúci – prevaha negatív výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná úroveň.

Nevyhovujúci – výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy vzdelávania.

  

L. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

 

 Priestory teoretického vyučovania

 Účel

 Počet

 

Klasické učebne

Teoretické vyučovanie

9

Odb. učebňa informatiky a technických predmet.

Teoretické vyučovanie

2

Chemické laboratórium

Teoretické vyučovanie

1

Posilňovňa, ihriská

Teoretické vyučovanie

3

    

    Pre teoretické vyučovanie je potrebné:

            ·        jazyková učebňa

·        telocvičňa

  

 Priestory odborného výcviku

 Využitie v odboroch

 

 Počet

Dielňa pre ručné obrábanie kovov

autoopravár, obrábač kovov

3

Dielňa pre strojové obrábanie kovov

autoopravár, obrábač

2

Dielňa pre diagnostiku a priamy príjem vozidiel

autoopravár

1

Dielňa pre bežný servis

autoopravár

1

Dielňa pre opravu motorov a prevodoviek

autoopravár

1

Dielňa pre prijímanie vozidiel do servisu

autoopravár

1

Dielňa na výuku v odbore autoopravár

modely a rezy motor.vozidiel

1

Zváračská škola

pre žiakov i verejnosť

1

Dielňa pre delenie materiálov

autoopravár, obrábač kovov

1

 

M. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  

1a.

Dotácie zo ŠR na žiakov v šk.r.2007/2008 v tis. Sk

8 090

1b.

Dotácie zo ŠR na maturity

28

2.

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov žiakov v tis. Sk

-

3.

Prijaté finančné prostr. na vzdelávacie poukazy v tis. Sk (nenormat.),

z toho - na mzdové náklady

           - na materiálové zabezpečenie krúžkov

- ostatné náklady – služby a energie

 

 

107

9

16

82

4.

Finančné prostriedky získane z hl. činnosti SOU v šk.r.2007/2008

z toho

-         prenájom

-         služby a dodávky OV

-         služby autoškoly

-         služby zváračskej školy

1 524

 

104

59

825

536

  

N. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

 Dlhodobé ciele

            1.      Vytvárať vhodné podmienky pre výchovno–vzdelávací proces.

Úloha sa priebežne plní, postupne sa zriaďujú odborné učebne, dopĺňa sa zariadenie dielní pre odborný výcvik.

 

2.      Vytvárať priestor pre oblasť tvorivých aktivít.

Na škole pracovalo sedem záujmových krúžkov a pracovalo v nich 150 žiakov. Okrem toho sa žiaci prezentovali na rôznych výstavách a súťažiach.

 

3.      Lepšou vzájomnou spoluprácou medzi školou a rodičmi zlepšiť dochádzku žiakov na vyučovanie.

Na základe vzájomnej spolupráce sa v porovnaní s minulým školským rokom zlepšila dochádzka žiakov na vyučovanie, o čom svedčí aj pokles žiakov so zníženou známkou zo správania za neospravedlnené hodiny a tiež celkové nižší počet neprospievajúcich žiakov. 

 

4.      Doplniť chýbajúce finančné prostriedky na prevádzku školy financiami získanými z produktívnej práce žiakov a z rekvalifikačných kurzov.

Zlá finančná situácia sa čiastočne zmierňuje hlavne financiami získanými prostredníctvom rekvalifikačných kurzov zváračskej školy – tržby vo výške 536 tis. SK.

 

    Krátkodobé ciele

           

1.      Doplniť dielne odborného výcviku pre učebný odbor autoopravár o stroje a zariadenia na základe normatívu pre daný odbor.

Zriaďovateľ poskytol pre SOU kapitálové finančné prostriedky na zakúpenie  strojov a zariadení pre učebný odbor autoopravár, momentálne sa realizuje ich nákup formou verejného obstarávania.

 

 

O. Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú

    nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 SWOT analýza

 

 Silné stránky

 

 Slabé stránky

 

Ø      pedagogický pracovníci sa priebežne vzdelávajú formou kurzov a školení

Ø      vo všetkých študijných a učebných odboroch sa odborné predmety vyučujú odborne

Ø      dlhoročná tradícia školy

Ø      v okrese Krupina je jediná škola, ktorá pripravuje žiakov pre robotnícke povolanie

Ø      v učebnom odbore obrábač kovov sa pripravujú žiaci pre konkrétnu strojársku firmu, ktorá ich po skončení zamestná

 

 

Ø      odchod kvalifikovaných pedagogických zamestnancov do finančne výhodnejších zamestnaní

Ø      nedostatok finančných prostriedkov na opravu školských budov

Ø      zastaralé učebné pomôcky

Ø      neúspešnosť v podávaní projektov

Ø      nezáujem žiakov o trojročné učebné odbory

 

 

 Príležitosti

 

 Ohrozenie a riziká

 

Ø      najlepší žiaci zo všetkých učebných odborov majú možnosť  pokračovať v nadstavbovom štúdiu na našej škole

Ø      podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov

Ø      budovanie priemyselného parku v meste

Ø      na škole možnosť získať zváračské oprávnenie a vodičský preukaz počas štúdia

 

 

Ø      škola s nízkym počtom žiakov (180) - nedostatok finančných prostriedkov na základe normatívneho financovania

Ø      škola financuje väčšinu nákladov na prevádzku z vlastných zdrojov, nezvýši na učebné pomôcky a kvalitné zabezpečenie odborného výcviku

Ø      na školu sa hlásia žiaci s veľmi slabým prospechom a s problémovým správaním

 Návrhy na opatrenia:

      ·        maximálnu pozornosť venovať náboru žiakov do prvých ročníkov :

o       prezentácia školy na verejnosti

o        dni otvorených dverí

o        účasť personálneho pracovníka strojárskej firmy na náboroch

·        zhoršujúcu sa školskú dochádzku riešiť intenzívnejšou spoluprácou s rodičmi

·        na základe prísľubu kapitálových prostriedkov doplniť dielne odborného výcviku o stroje a zariadenia podľa normatívu pre učebný odbor autoopravár

 

P. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.

      V školskom roku 2007/2008 ukončilo štúdium na SOU Krupina spolu 77 žiakov. V ďalšom štúdiu pokračuje 23 žiakov, z toho 6 žiakov na vysokej škole a 17 žiakov v nadstavbovom štúdiu. Na základe dostupných informácií sa 34 žiakov zamestnalo.

  

 

Správu predkladá: Ing. Anna Udayová, riaditeľka SOU Krupina.

 

 Prerokované v pedagogickej rade dňa: 13. 10. 2008

 

 

 Prílohy:

 

·        Správa o hospodárení za rok 2007

·        Komentár k správe

 

 

 

 

 

Rada školy pri Strednej odbornej škole Janka Jesenského 888/1 963 01 Krupina

   

S T A N O V I S K O

  

      Rada školy pri Strednej odbornej škole Krupina sa stotožňuje so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti  za školský rok 2007/2008.

            Správa bola prerokovaná na zasadnutí Rady školy dňa 13. 10. 2008.     

             

 

                                                                                 Ing. Bohumila Balková

                                                                                predsedníčka Rady školy

 

 

 

 

SOU KrupinaKontaktyNadstavbové štúdiumUčebné odboryPodmienky prijatiaMaturity 2008Správa o činnostiÚspechy žiakovFotogalériaSlužbyKniha návštev